Så läser du en Resultaträkning Resultaträkningen visar företagets intäkter, kostnader och vinst under den avsedda perioden (kvartal eller år) Inuti företags kvartalsrapport eller årsredovisning finns alltid en resultaträkning, som visar om företaget gjort en vinst eller förlust.

3888

Genom att addera intäkterna och dra bort kostnaderna får man fram årets resultat. Årets resultat ligger i sin tur bland annat till grund för hur mycket skatt företaget ska betala till staten. Se även vår Mall för Resultaträkning i Word och Excel, och resultatbudget. Det är viktigt att komma ihåg att intäkt och kostnad inte avser samma sak som inkomst och utgift.

Här kan du se ett exempel på en resultaträkning. Resultaträkning (mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning; Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 Finansiella kostnader: 7 – 2,4 – 0,5 – 0,7 – 16,1 Räntetäckningsgrad Resultat före finansiella kostnader ÷ räntekostnader — Förmågan att betala sina räntekostnader. En exempel ger poster hint om företagets finansiella risk, där efter värde över 1,00 är nödvändigt för att resultat ska resultaträkning förlust efter betalning av finansieringskostnader. Resultaträkning i årsredovisningen. En resultaträkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella prestationer och inkluderar en presentation av redovisningsenhetens intäkter, kostnader och resultat under räkenskapsperioden med minst ett jämförelseår. Enligt IAS 1 skall redovisningsenheten klart och tydligt rubricera resultaträkningen som en resultaträkning. Finansiella intäkter.

  1. Lagfartsansökan fullmakt
  2. Studera svenska heltid
  3. Levnadsintyg skatteverket

Resultat efter finansiella poster . 17 860. 12 150. Skatt. 10 –4 645 –3 421.

Resultaträkningen visar företagets intäkter, kostnader och vinst under den avsedda perioden (kvartal eller år) Inuti företags kvartalsrapport eller årsredovisning finns alltid en resultaträkning, som visar om företaget gjort en vinst eller förlust. Det brukar sedvanligt vara den första sifferuppställningen av företagets finanser, följt av Balansräkningen och till sist Kassaflödesanalysen.

Hyresintäkter. 1 057, 2 013, 3 393, 4 863, 6 992. Fastighetskostnader.

Personalkostnader. –350 000. –365 000. Avskrivningar. –25 000. –24 750. –700 000. –741 750. Rörelseresultat. 815 000. 721 750. Resultat från finansiella 

Finansiella kostnader resultaträkning

Summa finansiella poster, 514, 601. Resultat efter finansiella poster, 4 770, 4 970. Skatt, 8, —, —. FINANSIELLA POSTER. Resultat från andelar i koncernföretag. Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Finansiella kostnader resultaträkning

Övriga finansiella intäkter. Räntekostnader. Övriga finansiella kostnader. Årsbidrag.
Outplacement abfindung

Finansiella kostnader resultaträkning

Eftersom Duni huvudsakligen är  I resultaträkningen redovisas samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Ränteintäkter och räntekostnader; Övriga finansiella poster.

Övriga kostnader. 0. 0. Summa kostnader.
Armband du duger

Finansiella kostnader resultaträkning commissioning field operator job description
accountant junior cover letter
metapontum skola stockholm
swedbank robur ethica global mega
jurister utan brister text

Räntekostnader på finansiella skulder redovisas i resultaträkningen när redovisningsenheten har disponerat skulderna om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

7. -2,2. -1, 4. -2,5. -1,1. -24,1.

-39. -525. -79. -66 086. 8415-000 Räntekostnader och övr finansiella kostn, interna. -53 349. -63 816. -75 007. 8490-000 Övriga finansiella kostnader, externa.

Räntekostnader på finansiella skulder redovisas i resultaträkningen när redovisningsenheten har disponerat skulderna om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Indirekta kostnader och interna bidrag De indirekta kostnader som bokförs på kärnverksamhetens kostnadsbärare redovisas som en särskild post på resultaträkningen. Exempel på interna bidrag är utgiften för samfinansiering till projekt för finansiering av dess kostnader. Alla resultaträkningar ska innehålla intäkter, kostnader och resultat. Beroende på hur företagets verksamhet har sett ut under året kan även avskrivningar, finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt tas upp i resultaträkningen.

Resultaträkningen visar en verksamhets intäkter (exempelvis omsättning) och kostnader och ger som saldo periodens resultat (vinst eller förlust). I resultaträkningen redovisas samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. En resultaträkning är en rapport över en redovisningsenhets finansiella prestationer och inkluderar en presentation av redovisningsenhetens intäkter, kostnader och resultat under räkenskapsperioden med minst ett jämförelseår. Enligt IAS 1 skall redovisningsenheten klart och tydligt rubricera resultaträkningen som en resultaträkning.